Доставка на 3 (три) броя леки автомобили за нуждите на БТА

ОБЯВА | .doc

ДОКУМЕНТАЦИЯ | .doc

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти | .pdf

ПРОТОКОЛ | .pdf

ДОГОВОР | .pdf