Общи условия

 УТВЪРДИЛ:

МАКСИМ МИНЧЕВ

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР

  

ОБЩИ УСЛОВИЯ  ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИОННАТА БАЗА ДАННИ НА БТА

 I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1.1.            С настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ (ОУ) се определят редът и условията за предоставяне на достъп до информационната база данни на БТА.

1.2.            Съгласно Закона за БТА, Агенцията  в качеството си на национален информационен институт предоставя информационни продукти от базата си данни, които са  нейна изключителна интелектуална собственост.

1.3.            Информационните продукти на БТА се ползват от  правната закрила на ЗАПСП, като се предоставят само чрез законен достъп до базата данни.  БТА предоставя възможност за получаване и ползване на тези продукти единствено при сключен индивидуален писмен  договор.

1.4.            Без изрично писмено разрешение от страна на БТА, никой няма право да ползва, разпространява и препредава материали от информационните продукти на БТА, нито каквито и да било части или откъси от тях.

 

1.5. Законен достъп до информационната база данни на БТА се получава след изрично подписан писмен договор.

 

 

II. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

2.1. БТА предоставя възможност за достъп до информационната си база данни по електронен път и срещу заплащане единствено на АБОНАТИ, съгласно подписания от страните писмен Договор и настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, които са неразделна част от всеки Договор.

 

2.2. С достъпа БТА предоставя на АБОНАТА правото да получава и преглежда; неизключителното право да използва информации от рубриките в информационната база данни на БТА, посочени в Договора. АБОНАТЪТ получава правото да възпроизвежда изцяло и/или частично информации, кореспонденции, репортажи, интервюта, анализи, снимки, видео и други при условията на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, които са неразделна част от индивидуалните договори.

 

2.3. Точката/ точките и броят на работните места, където БТА предоставя възможност на АБОНАТА за законен достъп до базата данни на БТА, са подробно изброени в подписания от страните индивидуален договор.

 

2.4. БТА предоставя на АБОНАТА правото да ползва и публикува части от информационната база данни на БТА само и единствено в подробно и изчерпателно изброените в Договора печатни и/или електронни издания, радио и/или телевизионни програми и други. Достъпът до базата данни се отнася единствено  и само за изрично упоменатите издания.

 

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 

3.1. Цената за получаването на достъп и използването от АБОНАТА на информационната база данни се договаря в индивидуалния договор между страните.

 

3.1.1. При заплащане на месечен абонамент АБОНАТЪТ има право да получи достъп до всички файлове от информационната база данни на БТА, които е договорил с БТА.

 

3.1.2. При заплащане на снимките/видео на брой АБОНАТЪТ има право да получи  достъп до цялата Фото и видео емисия на БТА, но заплаща на БТА само цената на действително изтеглените файлове от Фото и видео емисия, съгласно Договора.

-                   БТА отчита файла (снимка/видео) за изтеглен в момента, в който АБОНАТЪТ го отвори или когато файлът се запише директно върху електронен носител.

-                     БТА осигурява безплатно възможност АБОНАТЪТ да получава по всяко време информация за броя на действително изтеглените файлове (снимки/видео) до момента.

-                     В срок от 48 (четиридесет и осем) часа от получаването на сметката за изтеглените файлове, АБОНАТЪТ има право аргументирано да възрази в писмен вид като поиска подробна информация за всички изтеглени през съответния период файлове.

 

3.2. Цените се заплащат в следните срокове:

 

3.2.1. Цените на месец се заплащат до 10 (десето) число на текущия месец като сумата не се възстановява на АБОНАТА, независимо дали е използвал съответната информация от информационната база данни на БТА;

 

3.2.2. Цените на файл (снимка) се заплащат според действително изтеглените файлове (снимки) най-късно до 10 (десето) число на следващия месец.

 

3.3. Цените се заплащат от АБОНАТА чрез превод по банковата сметка на БТА изрично посочена в договора, подписан от страните. Разноските по банковия превод са за сметка на АБОНАТА.

 

3.4. Цените по т. 3.1. важат за срока на Договора. Когато десето число на месеца е неработен ден, плащането става най-късно в първия следващ работен ден.

 

3.5. БТА има право да променя и актуализира цените по т. 3.1. до 10% (десет процента), без да се съобрази с условията по Договора, считано от началото на всяка следваща финансова година, след като изпрати тримесечно писмено предупреждение. В този случай  при несъгласие от страна на АБОНАТА, същият има право да прекрати Договора от датата на изменението на цените. АБОНАТЪТ се задължава да информира БТА в срок  от 7 (седем) дни от датата на получаване на предупреждението.

 

3.6. Цените на информационните продукти на БТА се определят в Договора с АБОНАТА в български лева или левовата равностойност на чуждестранна валута, изчислена по официалния курс на БНБ към деня на извършването на плащането.

 

IV. СРОК НА ДОГОВОРА

 

4.1. В индивидуален писмен договор между страните / БТА и АБОНАТА/ се определя срока на действие на същия.

 

4.2. Договорът се продължава автоматично за всеки следващ период от срока, посочен в него, ако никоя от страните не възрази писмено с предизвестие от минимум 3(три) месеца преди изтичането му.

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 

5.1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БТА

 

5.1.1. Права и задължения на БТА във връзка с техническото осигуряване:

 

5.1.1.1.   БТА предоставя на АБОНАТА непрехвърлимо право да използва парола за достъп до информационната база данни на БТА. АБОНАТЪТ няма право да предоставя под каквато и да е форма паролата на трети лица.

 

5.1.1.2.   С цел да гарантира сигурността на достъпа до базата данни, БТА си запазва правото да променя паролата за достъп на АБОНАТА като го информира писмено за това.

 

5.1.2.   Права и задължения на БТА във връзка с интелектуалната собственост:

 

5.1.2.1.  БТА си запазва всички права на интелектуална собственост върху съдържанието на информационната си база данни, като :

А/ Забранява на ЛИЦА,  на които не е предоставен законен достъп до базата данни и които не са АБОНАТИ  на БТА:

 - да публикуват каквато и да е част от свободно достъпното съдържание на БТА и/ или рубриките с платен достъп;

- да извличат чрез постоянно или временно пренасяне на съдържанието на базата данни или на негова част върху друг носител по какъвто и да е начин или под каквато и да е форма;

-  да разгласяват съдържанието или негова част под каквато и да е форма, включително разпространение на копия или предоставяне по цифров или електронен път;

- да извличат и разгласяват под каквато и да е форма и начин съществена и/ или несъществена в количествено и/ или качествено отношение част от съдържанието на базата данни на БТА.

 

Б/ Забранява на АБОНАТИТЕ публикуване, извличане или временно пренасяне и разгласяване на повече от 15% от съдържанито на информационната база данни, както и да архивира същата за срок по дълъг от определения в тези общи условия.

 

5.1.2.2.   БТА се задължава да предоставя вярна и непредубедена информация.

 

 

5.2. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АБОНАТА

 

5.2.1. Права и задължения на АБОНАТА във връзка с техническото осигуряване

 

5.2.1.1.   АБОНАТЪТ има право да променя електронния адрес, чрез който получава достъп до информационната база данни на БТА след като предварително уведоми писмено БТА. В противен случай, БТА не носи отговорност за невъзможността за достъп до информационната база данни на АБОНАТА.

 

5.2.1.2.   В случай, че поради технически или други причини, за които БТА няма вина, се наложи БТА да осигури информация от своята информационна база данни не по уговорения електронен начин, АБОНАТЪТ се задължава да заплати доставката по действителната цена заедно с първото плащане след извършването й.

 

5.2.1.3.   АБОНАТЪТ се задължава по искане на БТА да подобрява и/или променя своя хардуер и/или софтуер с цел да се запази съвместимостта със съоръженията и/или компютърните програми на БТА. В случай, че исканите подобрения не бъдат направени от АБОНАТА в срок от 3 (три) месеца, БТА не гарантира достъпа до информационната база данни на БТА.

 

5.2.1.4.   АБОНАТЪТ се задължава да осигури за своя сметка техническите условия, включително и необходимите линии, за достъп до информационната база данни на БТА.

 

5.2.1.5.   АБОНАТЪТ не може да търси отговорност от БТА за евентуално забавяне или неполучаване на информация от информационната база данни, когато това става по независещи от БТА причини.

 

5.2.2. Права и задължения на АБОНАТА във връзка с интелектуалната собственост

 

5.2.2.1.  АБОНАТЪТ има право  на  законен достъп до информационната база данни на БТА срещу цената по Договора, както и правото еднократно да  използва като възпроизведе част от базата данни и да  я разпространи само в посочените в договора издания медии и други.

 

5.2.2.2.   АБОНАТЪТ се задължава да използва всяка информация от информационната база данни на БТА в съответствие с действащите в страната нормативни актове.

 

5.2.2.3.  АБОНАТЪТ се задължава да не променя смисъла на използваните откъси от информация от информационната база данни на БТА. При никакви обстоятелства АБОНАТЪТ няма право да променя фактите, съдържанието или насочеността на информацията по форма, дух или друг начин, който изопачава същността на информацията от информационната база данни на БТА.

 

5.2.2.4 АБОНАТЪТ се задължава да не променя, изменя, редактира или модифицира материалите на Агенцията по начин, който ще урони авторитета на БТА, засегне авторските права на БТА и/ или изкриви съдържанието като предизвика клеветническо или опозоряващо послание.

 

5.2.2.5.  АБОНАТЪТ се задължава да не предава на трети лица в и/или извън България  никакви части от информационната база данни на БТА или отделни откъси без изрично писмено съгласие на БТА за всеки конкретен случай.

 

5.2.2.6.   АБОНАТЪТ има право да съхранява информация от информационната база данни на БТА за период от 1 (една) седмица за текстове и 2 (две) седмици за снимки и видео - от датата на получаването им и да ги използва еднократно в своите печатни и/или електронни издания. АБОНАТЪТ се задължава в края на периода на съхраняване да премахне от всякакви видове информационни носители съхраненото съдържание на информационните продукти на БТА.

 

5.2.2.7.  АБОНАТЪТ се задължава да даде на БТА при поискване достъп до което и да било място, където АБОНАТЪТ съхранява съдържание на информация от информационната база данни на БТА, както и да даде всяко поискано от БТА  доказателство, че разрешеният срок за съхранение съгласно тази точка от ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ се спазва от АБОНАТА.

 

5.2.2.8. АБОНАТЪТ се задължава да се позовава на БТА като източник при използването на всяка или на част от всяка информация, която е получил съгласно Договора. В случай, че БТА се позовава на източник на информация, АБОНАТЪТ се задължава да посочи и този източник.

 

5.2.2.9.  АБОНАТЪТ се задължава да спазва всякакви ограничения, включително и всички видове ембарго, посочени изрично от БТА върху разпространението на получена информация и/или част от информация от информация на БТА.

 

5.2.2.10. При  ползване на информационни продукти без законен достъп до базата данни на БТА от страна АБОНАТИ, на същите се налагат санкции Съгласно ценовата тарифа на БТА.

 

 

VI. САНКЦИИ, НЕУСТОЙКИ, ОТГОВОРНОСТ

 

6.1. При забава на плащането с повече от 3 (три) работни дни на цените по Договора, АБОНАТЪТ дължи неустойка в размер на 1 (едно) на сто върху дължимите суми за всеки просрочен ден.

 

6.2. Независимо от неустойката по т. 6.1. от ОУ, БТА има право да прекъсне достъпа  на АБОНАТА  до базата си данни при незаплащане  на дължимите суми след 7 дни от крайния срок по договора.  Предоставянето на достъп до информационната база данни на БТА се възстановява до 3 (три) работни дни от получаването на дължимите суми заедно с неустойките по т. 6.1. от по банковата сметка на БТА.

 

6.3. АБОНАТЪТ дължи неустойка в размер на двойна месечна цена на съответното ниво на достъп до информационната база данни на БТА съгласно Договора и ОУ, когато  предостави персоналната си парола за достъп до информационната база данни на БТА и/или допусне трето лице да я научи и/или използва.

 

6.4. При ползване на информационни продукти, неупоменати в договора, на  АБОНАТИТЕ се налагат санкции съгласно ценовата тарифа на БТА, като при първо нарушение  санкцията за 1 (един) брой снимка е 200 лв. (двеста лева) без ДДС, а за единица текст е 150 лв. (сто и петдесет лева) без ДДС. При второ и следващо нарушение БТА си запазва правото да увеличи размера на санкцията до 10 (десет) пъти за всяко едно нарушение по отделно, независимо от санкциите и неустойките по т. 6.4. от тези ОУ.

 

6.5.Ако АБОНАТЪТ съхрани информация от базата данни на БТА по-дълго от сроковете по 5.2.2.6., то той поема цялата отговорност и се задължава да обезщети и предпази БТА от всякаква претенция, иск, щета, разноски, произтичащи от или във връзка с искове или дела, предявени от трета страна.

 

6.6. При непозоваване съгласно т.5.2.2.8. от страна на АБОНАТА се дължи отделна санкция в размер на 50 лв. без ДДС за всеки конкретен случай по отделно.

 

6.7. В случай, че АБОНАТЪТ наруши задълженията си по точки  5.2.2.3., 5.2.2.4. и 5.2.2.8. от тези ОБЩИ УСЛОВИЯ и от това настъпят имуществени или неимуществени вреди или пропуснати ползи за БТА, АБОНАТЪТ е длъжен да ги обезщети парично в двоен размер размера на вредата или пропуснатата полза, независимо от дължимата неустойка, като се задължава да обезщети Третото  лице, претърпяло вреда от съответното действие.

 

6.8. За всички останали нарушения, неупоменати изрично в ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, се дължи обезщетение по общия ред, съобразно действащото законодателство.

 

6.9. В случай, че АБОНАТА прекрати едностранно Договора с БТА, освен в случаите на т.3.5. от ОУ, без да спази 3(три) месечното предизвестие, то същият дължи на БТА  обезщетение за срока на неспазеното предизвестие.

 

6.10. На лица без предоставен законен достъп до базата данни на БТА се налагат санкции съгласно ценовата тарифа на БТА, както следва:

- при първо нарушение минималната санкция  за 1 (един) брой снимка е 200 лв. без ДДС, а за единица текст е 150 лв. без ДДС;

- санкцията се налага независимо дали е публикувана част от свободно достъпното съдържание на БТА или от рубриките с платен достъп.

 

VII. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 

Изключване на отговорността за БТА:

7.1. БТА не носи отговорност в случай, че информационната база данни на БТА не е частично или напълно съвместима с хардуера и/или софтуера на АБОНАТА.

 

7.2. БТА не носи отговорност в случай, че информационната база данни и информации и/или отделни техни откъси бъдат загубени или повредени поради свързването на програмните продукти и/или техническите съоръжения на АБОНАТА със системи, програми или съоръжения, които не са доставени от БТА.

 

7.3. БТА не носи отговорност за достъпа до информационната база данни при забавяне на достъпа, погрешно предаване или непредаване на информации поради повреда в предавателните и/или приемателните средства, форсмажорни обстоятелства или други причини извън контрола на БТА.

 

7.4. БТА не носи отговорност за съдържанието на материалите, в които се позовава на изрично посочен източник – друга медия, институция, конкретно лице или група от хора и други.

 

 Изключване на отговорността за АБОНАТА:

7.5. АБОНАТА не носи отговорност  за съдържанието на  материали -  в случаите по т.7.4

 

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

 

8.1. Действието на Договора може да бъде прекратено от АБОНАТА с три месечно писмено предизвестие при условията на т.6.6. от ОУ, като се задължава да заплати и неустойка в размер на 10% върху всяка месечна вноска за периода на ползване на базата данни на БТА.

 

8.2. Действието на Договор може да се прекрати без предизвестие:

 

8.2.1. По взаимно съгласие на страните;

 

8.2.2. При прекратяването или обявяването в несъстоятелност на АБОНАТА – юридическо лице, респективно при смъртта или поставянето под запрещение на АБОНАТА – физическо лице;

 

8.2.3. От страна на БТА без прекратяването да освобождава АБОНАТА от задължението да плати неустойките по раздел VІ от ОУ в следните случаи, когато:

 

8.2.3.1. АБОНАТЪТ не плати дължимата цена съгласно Договора, респективно неустойките за забава на плащането, в срок от 30 (тридесет) календарни дни от изтичането на сроковете за плащане по ДОГОВОРА;

 

8.2.3.2.   АБОНАТЪТ наруши задълженията си по която и да е от хипотезите на т. 5.2.2. от тези Общи условия.

 

8.2.4. От страна на АБОНАТА в следните случаи, когато:

 

8.2.4.1.   БТА промени цените, без да изпрати тримесечно писмено предупреждение, като в този случай АБОНАТЪТ има право да прекрати договора от датата на промяната на цените;

 

 

8.3. При прекратяването на Договора, независимо от основанието, АБОНАТЪТ е длъжен незабавно да премахне изцяло от всякакви видове информационни носители съхранените информации на БТА.

 

8.4. След прекратяването на Договора, независимо от основанието, БТА запазва правото си на достъп до което и да било място, където АБОНАТЪТ е съхранявал съдържание на информации на БТА, както и правото си да иска всяко доказателство, че АБОНАТЪТ не съхранява информации от информационната база данни на БТА след прекратяването на Договора.

 

 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

 

9.1. Всички съобщения във връзка с  Общите условия за  достъп до информационната база данни на БТА  ще бъдат изпращани от страните по факс, електронна поща, с препоръчана поща (обратна разписка) или доставяни лично, като страните определят в Договора адреси за кореспонденция и лица за контакт.

 

9.2. Страните приемат да не разгласяват информация за клаузите на Договора и Общите условия, както и информация, която са получили от другата страна във връзка с неговото сключване и/или изпълнение, освен при изричното предварително съгласие и на двете страни.

9.3. Никоя от страните по Договора и ОУ не може да прехвърля права и/или задължения по него без предварителното изрично писмено съгласие на другата страна.

 

9.4. В случай, че някоя клауза от Договора и ОУ се окаже недействителна, това няма да повлияе върху действителността на останалите клаузи в Договора.

 

9.5. Всички спорове между страните по Договора се уреждат по пътя на преговорите, а ако те не дадат резултат споровете се отнасят по усмотрение на ищеца пред съответния родово компетентен съд в гр. София.

 

9.6. За всички неуредени в Договора въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон, Закона за задълженията и договорите, Закона за авторското право и сродните му права и другите действащи нормативни актове.

 

9.7. Договорът между страните може да бъде променен само с допълнително писмено споразумение между двете страни.

 

9.8. Договорът се изготвя и подписва в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от двете страни по него.

 

9.9.   Настоящите Общи условия са неразделна част от Договора, който са сключили страните.

 

Настоящите ОУ са приети на 01.12.2016 г. и влизат в сила от 01.01.2017 г.  

 

Изготвил:

Адв. Роберта Ферри

Отдел „Правен”

 

Съгласувал:

Дико Проданов

Юрисконсулт на БТА

 

Общи условия | .pdf