Конференция за бъдещето на Европа: препоръките на гражданите, обсъдени на пленарно заседание

OT 10:50:01 25-01-2022
NS1047OT.002
Европейски парламент - пресслужба

Конференция за бъдещето на Европа:
препоръките на гражданите, обсъдени
на пленарно заседание


В петък 21-ви и събота 22 януари на пленарното заседание на Конференцията бяха разгледани препоръките, направени от два европейски граждански панела и национални граждански панели.

На третата пленарна сесия на Конференцията бяха разгледани 90-те препоръки, направени от панелите "Европейска демокрация/ценности, права, принципи на правовата държава, сигурност" и "Изменение на климата, околна среда/здравеопазване", както и на свързаните с тях препоръки от националните граждански панели.
Дебатите се съсредоточиха върху препоръките на двата европейски граждански панела, които до момента са финализирали своята дейност. В тези панели около 200 европейци от различни възрасти и с различен произход от всички държави членки се срещнаха (лично и дистанционно), за да обсъдят и приемат препоръки относно предизвикателствата, пред които е изправена Европа в момента и в бъдеще.
Панелът "Европейска демокрация/ценности, права, принципи на правовата държава, сигурност" прие 39 препоръки на заключителната си сесия, организирана от Европейския университетски институт във Флоренция (Италия) през декември. През януари Колежът на Европа в Натолин и община Варшава (Полша) беше домакин на панела "Изменение на климата, околна среда/здравеопазване", който финализира 51 препоръки в рамките на своята компетентност.
Ги Верхофстат (Европейски парламент) заяви: Бях особено впечатлен от увереността, с която представителите на гражданите защитаваха препоръките си в дебатите си с опитни политици. Ясно е, че те разчитат на конкретни последващи действия, зачитащи цялостната им визия, а не само части от нея. В крайна сметка всички препоръки ще трябва да бъдат разгледани.
Клеман Бон (Председателство на Съвета на ЕС) коментира: На пленарното заседание трябва да се вземат предвид препоръките на гражданите. Това е предизвикателството, пред което трябва да се изправим заедно в рамките на Конференцията за бъдещето на Европа. Радваме се, че гражданските дебати и приносът на гражданите обогатяват приоритетите на Европейския съюз за бъдещите поколения.
Дубравка Шуица (Европейска комисия) заяви: От самото начало имах пълно доверие в този съвещателен процес. Но той надмина дори и тези очаквания: Впечатлен съм от високото качество на препоръките, приети от европейските и националните граждански панели, които са приключили работата си до момента. Ето защо е още по-важно резултатът от тези обсъждания да отразява изразените от тях становища, а по-късно гражданите да видят въздействието на конкретните резултати от тази Конференция. Нашата демокрация заслужава този оживен и конструктивен дебат.

Следващи стъпки

Очаква се двата европейски граждански панела, които все още не са представили своите препоръки, да приключат работата си през февруари. Домакин на заседанието на панела "ЕС по света/миграция" (който се очаква да се състои на 11-13 февруари) ще бъде Европейският институт по публична администрация в Маастрихт, Нидерландия. Домакин на инициативата "По-силна икономика, социална справедливост и работни места/Образование, култура, младеж и спорт/цифрова трансформация" (който се очаква да се състои на 25-27 февруари) ще бъде Институтът по международни и европейски въпроси в Дъблин, Ирландия. Техните препоръки ще бъдат обсъдени на следващо пленарно заседание на Конференцията.

Контекст

Пленарното заседание на Конференцията се състои от представители на Европейския парламент (108), Съвета на ЕС (54 или по двама от държава членка) и Европейската комисия (3), както и на всички национални парламенти (108) на равни начала, и граждани (108). Като част от гражданския компонент в разискванията участват представители на европейските граждански панели (80), представители на национални прояви или национални граждански панели (27 или по един от държава членка) и председателят на Европейския младежки форум. Освен това в качеството на членове участват представители на Комитета на регионите и на Европейския икономически и социален комитет (по 18 от всеки), представители на изборни длъжности от регионалните и местните власти (по 6 от всяка), представители на социалните партньори (12) и представители на гражданското общество (8). Други членове на Комисията, сред които върховният представител на ЕС, са поканени да участват в дебата от време на време, когато се обсъждат теми в рамките на съответните им ресори. Представители на ключови заинтересовани страни също могат да бъдат поканени - какъвто беше случаят на 21-22 януари с представители на държавите от Западните Балкани, агенции и органи на ЕС като омбудсмана на ЕС Емили О'Райли, както и диалога между европейските институции и църквите, религиозните сдружения или общности, както и философските и неконфесионалните организации.
На пленарните заседания се обсъждат препоръките на националните и европейските граждански панели и информацията, събрана чрез многоезичната цифрова платформа, групирани по теми без предварително зададени очаквания. Въз основа на консенсус пленарното заседание ще представи своите предложения на Изпълнителния съвет, който ще изготви доклад в пълно сътрудничество и при пълна прозрачност с пленарното заседание. Панелите избраха 80 граждани (по 20 за всеки панел), които да ги представляват на пленарното заседание на Конференцията. Тези представители бяха членове на пленарното заседание от втората му сесия, която се проведе през октомври в Страсбург. Можете да намерите повече информация за състава, целта и работата на пленарната сесия и да изтеглите всички документи, свързани със заседанието следващия уикенд, на уебстраницата на пленарните заседания на конференцията.
Всички европейци могат да продължат да допринасят за дебата чрез многоезичната цифрова платформа.


/НС/