Община Брегово - обява

Община Брегово, на основание Заповед №16/24.01.2022г. на Кмет на Община Брегово, в изпълнение на Решение №65, взето с Протокол №12/30.11.2021г. на Общински съвет-Брегово,

ОТКРИВА:

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ „друг вид земеделска земя”, с идентификатор 40441.2.67, по плана на с. Куделин, община Брегово, находящ се в местността „Ясаци”, с площ от 841кв.м., с начална тръжна цена в размер на 3 100лв.  /три хиляди и сто  лева/

Оглед на имота може да бъде извършван всеки работен ден от 8:30 до 17:00часа до деня предхождащ търга.

 Начин и условия за провеждане на търга:

1.Депозит за участие  в размер на 5% върху обявената начална тръжна цена се внасят по следната  банкова сметка: Банка ДСК; IBAN: BG27STSA93003373210300, BIC: STSA BGSF;

2.Задължителни документи за участие в търга:

 - Заявление за участие в търга по образец;

 -Удостоверение за актуално състояние /за юридически лица/;

- Копие на лична карта /за физически лица/;

-  Документ за внесен депозит;

 - Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва в търга чрез пълномощник;

- Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение” по образец /поставен в  плика с останалите документи/;

3.Необходими документи, които участниците следва да представят пред комисията по провеждане на публичния търг:

 -лична карта за регистрация в провеждания публично оповестен търг

 -нотариално заверено пълномощно – ако участникът се представлява от пълномощник

Заявления за участие се приемат в деловодството на Община Брегово – гр. Брегово, пл. „Централен” №1, в запечатан непрозрачен плик с поставени в него всички изискващи се документи до 17:00 ч. на деня предхождащ търга.

Върху плика се изписва  наименованието на обекта на публичния търг, трите имена на участника – за физически лица, респективно наименованието на юридическото лице – участник и името на представляващия го.

Публичният търг с тайно наддаване  ще се проведе на 25.02.2022 г. от 10:00ч.  в заседателната зала на общинска администрация - ет. 2 – сградата на общината.

При необходимост   повторен търг ще се проведе на  14.03.2022г. от 10:00ч. на същото място при същите условия.

Настоящата обява, ведно с образците на документи, са публикувани на интернет страницата на Община Брегово в секция „Търгове и конкурси” - https://bregovo.bg/category/targove

24.01.2022 г.

Община Брегово