Иновативен подход на подкрепа насърчава хора с интелектуални затруднения към придобиване на трудови умения

Иновативен подход на подкрепа насърчава хора с интелектуални затруднения към придобиване на трудови умения

OT 15:43:32 21-01-2022
GI1539OT.001
платена - трудови умения - нов подход

Иновативен подход на подкрепа насърчава хора с интелектуални затруднения към придобиване на трудови умения
София, 21 януари 2021 г.
Хората с интелектуални затруднения са сред най-уязвимите групи на пазара на труда. Причините са различни - подценяване на възможностите им, непознаване на потребностите им от подкрепа за трудова реализация, негативни нагласи сред работодателите, липса на професионални методи на подкрепа. В резултат броят на хората с увреждания, които се трудят, обучават или са заети в стажантски програми, е тревожно малък.

В търсене на работещи методи на подкрепа, Фондация ИСУО и Фондация "Светът на Мария" изпълняват проект "Да работим заедно - развитие на трудови умения на хора с интелектуални затруднения", който насърчава участието на хора с увреждания в пилотирането на новата социална услуга "Подкрепа за придобиване на трудови умения", регламентирана в Закона за социални услуги.

30 младежи с интелектуални затруднения ще се включат в дейности за популяризиране на новата услуга, проучване на очакванията към нея и оценка на потребностите им от подкрепа за труд. С психологическа помощ и наставничество те ще развиват трудови умения за градинарство, готварство, почистване и производство. За да бъдат полезни на хора с увреждания, семействата им, работодатели и доставчици на социални услуги, участниците ще разказват за услугата и за получената подкрепа във видеоклипове и чрез участие в застъпнически събития.

Създадените продукти ще бъдат представени на уеб сайтовете на 2-те организации с цел формиране на общо разбиране, че заетостта на хора с увреждания е свързана с достъп до продължаваща професионална подкрепа, част от приоритетите на социалната политика.

Проектът е финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП. (www.activecitizensfund.bg)/ГИ/