Законодателен акт за цифровите услуги: регулиране на платформите за по-безопасна онлайн среда

OT 18:26:01 20-01-2022
ES1822OT.020
ЕС - ЕП - дигитални услуги

Законодателен акт за цифровите услуги:
регулиране на платформите за по-безопасна онлайн средаo Членовете на ЕП дават зелена светлина за започване на преговори с държавите членки
o Мерки за борба с незаконните продукти, услуги и съдържание онлайн, включително ясно определени процедури за тяхното премахване
o Повече възможности за рекламиране без проследяване и забрана за използване на данни на непълнолетни лица за таргетирани реклами
o Получателите на услуги ще имат право да търсят обезщетение за вреди
o Задължителни оценки на риска и по-голяма прозрачност по отношение на алгоритмите с цел борба с вредното съдържание и дезинформацията
Членовете на ЕП се споразумяха за проект на мерки за борба с незаконното съдържание, гарантиращи, че платформите носят отговорност за алгоритмите си, и по-добро модериране на съдържание.


Текстът, одобрен днес от Парламента с 530 гласа "за", 78 гласа "против" и 80 гласа "въздържал се", ще бъде използван като мандат за водене на преговори с Френското председателство на Съвета на ЕС, представляващо държавите членки.

След гласуването Кристел Шалдемозе (С&Д, Дания), ръководител на преговарящия екип на Парламента, заяви: "Днешното гласуване показва, че евродепутатите и гражданите на ЕС искат амбициозно цифрово законодателство, пригодено за бъдещето. Много неща се промениха през последните 20 години, откакто приехме Директивата за електронната търговия. Онлайн платформите станаха все по-важни в ежедневието ни, което носи нови възможности, но и нови рискове. Наш дълг е да гарантираме, че това, което е незаконно офлайн, е незаконно и онлайн. Трябва да гарантираме, че ще въведем цифрови правила в полза на потребителите и гражданите. Сега можем да започнем преговори със Съвета и вярвам, че ще успеем да постигнем напредък по тези въпроси"

Премахване на незаконното съдържание и предотвратяване на разпространението на дезинформация

В предложението за Законодателен акт за цифровите услуги се определят ясни отговорности и отчетност за доставчиците на посреднически услуги, и по-специално за онлайн платформите, като например социалните медии и местата за търговия.

Законодателният акт за цифровите услуги установява механизъм за уведомяване и предприемане на действия, както и предпазни мерки за премахването на незаконни продукти, услуги или съдържание онлайн. Доставчиците на хостинг услуги следва да действат "своевременно по сигнали, като отчитат вида на незаконното съдържание, за което се уведомява, и спешността на предприемането на действия". Членовете на ЕП също така включиха по-строги предпазни мерки, за да се гарантира, че сигналите се обработват по безпристрастен и недискриминационен начин и при зачитане на основните права, включително свободата на изразяване.

Онлайн местата за търговия трябва да гарантират, че потребителите могат да закупуват безопасни продукти онлайн, считат членовете на ЕП, като засилват задължението за проследяване на търговците (принципът "познавай своя бизнес клиент").

Допълнителни задължения за много големи платформи

Много големите онлайн платформи ще бъдат предмет на специфични задължения поради особените рискове, които те пораждат във връзка с разпространението както на незаконно, така и на вредно съдържание. Законодателният акт за цифровите услуги ще спомогне за борбата с вредното съдържание (което може да не е незаконно) и разпространението на дезинформация, като включва разпоредби относно задължителните оценки на риска, мерките за намаляване на риска, независимите одити и прозрачността на т.нар. системи за препоръчване (алгоритми, които определят какво виждат потребителите).

Други основни аспекти

Парламентът внесе редица промени в предложението на Комисията, включително относно следното:

освобождаване на микро- и малките предприятия от някои задължения по законодателния акт;

целева реклама (т. нар. "таргетиране"): текстът предвижда по-прозрачен и информиран избор за всички получатели на онлайн цифрови услуги, включително информация за начина, по който техните данни ще бъдат използвани. Отказът от предоставяне на съгласие не трябва да е по-труден или по-трудоемък за получателя, отколкото предоставянето на съгласие. В случай че получателите откажат да предоставят или оттеглят съгласие, на получателите се предоставят алтернативни възможности за достъп до онлайн платформата, включително "варианти въз основа на реклама без проследяване";

забрана на техники за насочване или подсилване, включващи данни на непълнолетни лица с цел показване на реклами, както и "таргетиране" към лица въз основа на специални категории данни, които позволяват "таргетирането" към уязвими групи;

обезщетение: получателите на цифрови услуги и организациите, които ги представляват, трябва да могат да търсят обезщетение за всякакви вреди, възникнали от неспазване от страна на платформите на задълженията за надлежна проверка;

на онлайн платформите следва да се забрани да използват заблуждаващи или "подтикващи" техники, за да повлияят на поведението на потребителите чрез "тъмни модели";

по-голям избор за класиране посредством алгоритми: много големите платформи следва да осигуряват поне една система за препоръчване, която не се основава на профилиране.

Други изменения, одобрени от пленарната зала днес, се отнасят до необходимостта доставчиците да зачитат в своите общи условия свободата на изразяване и свободата и плурализма на медиите, както и до нова разпоредба относно правото на анонимно използване и заплащане на цифрови услуги (списъкът с резултатите от гласуването на измененията е достъпен тук, а всички внесени изменения са достъпни тук). /ПЦ-ЕП/


/ЕС/