Изкопаемите горива са съставлявали 70 на сто от брутната енергия в ЕС през 2020 г. В България делът им е бил 63 на сто

Изкопаемите горива са съставлявали 70 на сто от брутната енергия в ЕС през 2020 г. В България делът им е бил 63 на сто

Източник: Евростат

IF 12:08:31 16-02-2022
SS1204IF.013
ЕС - енергия - изкопаеми горива - България

Изкопаемите горива са съставлявали
70 на сто от брутната енергия в ЕС през 2020 г.
В България делът им е бил 63 на сто


Брюксел, 16 февруари /БТА/
ЕС все още разчита в голяма степен на изкопаемите горива за цялостното снабдяване с енергия, свидетелство за което е делът им в брутната налична енергия (общото търсене на енергия в страна или регион). През 2020 г. изкопаемите горива са били 70 на сто от брутната налична енергия в ЕС спрямо 71 на сто през 2019 г., отчита Евростат.
Този процентен дял е намалял значително през последните десетилетия (- 13 процентни пункта от 1990 г.), първата година, за която има налични данни. Това в най-голяма степен се дължи на растежа на енергията от възобновяеми източници.


През 2020 г. Малта (97 на сто) е била страната членка на ЕС с най-висок дял изкопаеми горива в брутната налична енергия, следвана от Нидерландия (90 на сто), Кипър (89 на сто), Ирландия (87 на сто) и Полша (86 на сто). Делът на повечето страни членки е бил между 60 и 85 на сто. Само Швеция (31 на сто), Финландия (41 на сто), Франция (48 на сто), Латвия (57 на сто) и Дания (59 на сто) са имали дял под 60 на сто.
В България делът на изкопаемите горива в брутната налична енергия през 2020 г. е бил 63 на сто.
През последното десетилетие всички страни членки на ЕС са регистрирали спад в дела на изкопаемите горива в брутната налична енергия. Най-голямото понижение е била отчетено в Естония (от 91 на сто през 2010 г. до 66 на сто през 2020 г. или -25 процентни пункта), следвана от Дания (от 81 на сто до 59 на сто; -22 процентни пункта) и Финландия (от 57 на сто до 41 на сто; -16 процентни пункта).
От друга страна най-малък спад е бил регистриран в Белгия (от 78 на сто до 76 на сто; -2 процентни пункта), следвана от Германия (от 81 на сто до 78 на сто; -3 процентни пункта) и Малта (от 100 на сто до 97 на сто; -3 процентни пункта).
Сравнявайки 2020 г. с 2019 г. само две страни членки са увеличили дела на изкопаемите горива в брутната налична енергия - Литва (+1 процентен пункт) и съвсем минимално Малта (+0,1 процентни пункта). Данните за Белгия са останали същите. Сред другите страни членки най-голям спад е бил отчетен в Естония (-7 процентни пункта), Дания (-5 процентни пункта), следвана от Португалия, Латвия, Испания, България и Люксембург (-4 процентни пункта във всички). (Галя Горнишка)
/СС/