От 14 март започва прием по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" от лозаро-винарската програма за 2022 г.

IF 14:01:31 14-02-2022
RI1354IF.007
ДФЗ - лозаро-винарска програма - мярка - прием

От 14 март започва прием по мярка
"Преструктуриране и конверсия на лозя"
от лозаро-винарската програма за 2022 г.


София, 14 февруари (Людмила Спасова, БТА)
От 14 март до 1 април т.г., включително, ще се приемат заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г. Предвиденият бюджет по мярката за тази година е в размер на 4 473 470,19 лева, съобщиха от Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ).
По приемът ще бъдат приемани и обработвани заявления за предоставяне на авансова финансова помощ за тази финансова година, които предвиждат краен срок за изпълнение на дейностите за подпомагане през финансовите 2023 г. и 2024 г., както и заявления с предвидено окончателно плащане за финансовите 2023-та и 2024 години.
Документи по мярката се подават лично или чрез упълномощено лице в Централното управление на ДФЗ в София, ул. "Гусла" 3, отдел "Вино, промоционални програми и лицензии". С цел избягване на големи струпвания от хора, кандидатите следва предварително да си запишат час на един от следните телефони: 02/81 87 513, 02/8187 517 и 02/8187 534, като спазват стриктно записаните си часове.
За финансова помощ по дейностите по мярката могат да кандидатстват производители, които са физически или юридически лица или група, или организация на физически или юридически лица, вписани в лозарския регистър, като производители с регистрирани лозарски стопанства по реда на Закона за виното и спиртните напитки.
Максималният размер на финансовата помощ от Европейския фонд за гарантиране на земеделието до 15 октомври т. г. е в размер до 90 на сто от разходите за изпълнение на всяка конкретно определена дейност на база определени пределни цени по приложение от Наредба 6 от 26 октомври 2018 г. и технологична карта към инвестиционния проект, сравнени с предоставени три оферти. От 17 юли 2020 г. за всяка операция, посочена в технологичната карта, се предоставят най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат наименование на оферента, срок на валидност на офертата, дата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, цена в лева или евро с посочен ДДС.
По мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" се подпомагат конверсия на сортовия състав на насажденията (изкореняване, засаждане и изграждане на подпорна конструкция), промяна на местонахождението на лозята (изкореняване, засаждане и изграждане на подпорна конструкция) и подобряване на техниките за управление на лозята (изграждане на подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване, изграждане и/или реконструкция на тераси, изграждане на автоматизирани системи за капково напояване, смяна на подпорна конструкция, изграждане на подпорна конструкция на новосъздадени насаждения и смяна на формировката).
Мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" е най-успешно прилаганата мярка от Националната лозаро-винарска програма. Интересът към нея от страна на производителите продължава да бъде висок. Прилагането й допринася за устойчивостта на конкурентоспособността и пазарната ориентация на стопанствата, защитата на природните ресурси и околната среда, балансираното развитие, обновяването на производствения потенциал в лозарството, поддържането и изграждането на неговата модерна и конкурентна структура.

/РИ/