Доставка на горива /бензин и дизелово гориво/ и смазочни материали, при условията на безналично плащане чрез карти, за автомобилите на Българска телеграфна агенция – гр. София

ЗАПОВЕД за провеждане на процерура по  възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет ”Доставка на горива /бензин и дизелово гориво/ и смазочни материали, при условията на безналично плащане чрез карти, за автомобилите на Българска телеграфна агенция- гр.София”  | .pdf

ДОКУМЕНТАЦИЯ - .pdf

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - Техническа спецификация | .pdf 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 - Методика за оценяване на офертите  | .pdf 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 - Техническо предложение  | .pdf  

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 - Декларация | .pdf 

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 - Aдминистративни сведения за кандидата .pdf 

ПРИЛОЖЕНИЕ №6 - Проект за договор  .pdf 

Публична покана АОП ID 9048456

ПРОТОКОЛ | ЗАПОВЕД | .pdf

 ДОГОВОР | .pdf